085-1081-666 |

Hiring_Training for Lifting Equipment

Hiring_Training for Lifting Equipment

Trainer for Lifting Equipment

รับสมัครวิทยากร ภาคสนามจำนวน 5 อัตรา

1. วิทยากรอบรม : จป.บริหาร   จป.หัวหน้างาน   จปเทคนิค  และคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
(คปอ.)


คุณสมบัติ

  • เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัย หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
     
  • เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาอาชีวอนามัยหรือวิศวอุตสาหการ ,วิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
     

2. วิทยากร :  รถยก รถกระเช้า เครน ปั้นจั่น

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าหรือเทียบเท่า หรือเป้นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ช่างชำนาญการ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม ไม่น้อยกว่า 3 ปี


-- ก่อนเริ่มงานทุกตำแหน่ง จะต้องผ่านการฝึกอบรมจากทางบริษัทฯ จำนวน 30 ชั่วโมง – มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท --

สนใจติดต่อสอบถาม หรือ สมัครได้ที่ : บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
ฝ่ายบุคคล: 086-325-3166 , 02-082-5266
E-mail : m@fivebond.com

 

CONTACT FORM

Please contact us for more information.

CONTACT

FiveBond Co.,Ltd.72 Ramintra Rd., Minburi Bangkok 10510 Thailand

Tel : (66) 0-20825266 Hot Line : 085-108-1666

Fax : (66) 0-20855264

Email : sales@fivebond.com

Facebook : Fivebond Co.,Ltd.

Line : @5bond